Helse i Norge – 2016: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av europeiske  land 

Pasientsikkerhet: sykehusinfeksjoner

Rapport fra desember 2016 har to indikatorer for pasientsikkerhet.   

 

Den første er sykehusinfeksjoner, som betegner infeksjoner som oppstår i forbindelse med et sykehusopphold, og den andre er behandling av nye forekomster av multiresistent tuberkulose med vellykket behandling etter tolv måneder.

Forekomst av sykehus-infeksjoner ble undersøkt i den europeiske punktprevalensstudien fra European Centre for Disease Prevention and Control. Resultatene for Danmark, Sverige og Norge viser der en høy forekomst av sykehusinfeksjoner, men det er klare utfordringer knyttet til datagrunnlaget, det beskrives som dårlig for Norge, og svært dårlig for Danmark og Sverige.  Norge har lovpålagt fast rapportering av sykehusinfeksjoner, den europeiske undersøkelsen kommer i tillegg til de nasjonale rapporteringene og er frivillig.

Kun et lite utvalg sykehus deltok i undersøkelsen fra Norge. Vellykket behandling av nye forekomster av multiresistent tuberkulose betyr at den er gjennomført i henhold til anbefalingene. Behandling av multiresistent tuberkulose innebærer1‐2års behandling, i enkelte tilfeller lenger tid. Norge er blant de land som har best resultater, hvor 85 prosent har fullført behandlingen. Kun Nederland; Sverige og Slovakia har bedre resultater. I Finland er det 76 prosent og i Danmark 61

 

3 forebygge følgende sykdommer/hendelser: hjertesykdommer (ischemiske), lungekreft, ulykker, alkoholrelaterte sykdommer, selvmord, kolorektal kreft, brystkreft og en rekke andre, mindre tilstander/årsaker   4 Behandle bedre: hjertesykdommer (ischemiske), sirkulasjonssykdommer, kolorektal kreft, brystkreft, blodtrykk, lungebetennelse og en rekke andre, mindretilstander/sykdommer.                                                               5 Annenlinjes antibiotika skal primært benyttes om førstelinjes antibiotika ikke er effektiv. Restriktiv bruk av annenlinjes antibiotika bidrar til å redusere utviklingen av antibiotikaresistente bakterier

Norge har relativt dårlige resultater for sykehusinfeksjoner, men data- grunnlaget for de nordiske landene er ikke godt skriver man i konklusjonen.                        Er det ikke på tide at vi får gode rapporteringsrutiner som var ettespurt allerede i 2013?